گردونه ی kankood
kankood (تبلیغ)

تولید کننده انواع کودهای آلی-ارگانیک

محصولات شرکت با هدف تولید محصول و خاک سالم فرمولاسیون شده اند. کودهای تولیدی فوق بطور اختصاصی برای محصولات مختلف کشاورزی فرموله شده است . در کودهای اختصاصی نیاز کودی گیاه بر اساس میانگین پتانسیل تولید محصول و خصوصیات خاک تعیین شده است. تمامی کودهای آلی تولیدی این شرکت دارای بیشتر ..

 |